INTEGRALNO - Integralni pristup u zaštiti životne sredine kroz zagovaranje i implementaciju održive poljoprivrede

Uloga: Vodeći partner

Mesto realizacije: Jugozapadna Srbija

Aktivnosti i rezultati:
Ishod 1 (outcome): Unapređeni su kapaciteti i planski okvir na lokalnom nivou za delovanje CSO, loklanih samouprava i drugih zainteresovanih strana na unapređenju agro-ekoloških aktivnosti i uključivanje ugroženih kategorija stanovnika.
Ishod 2 (outcome): Unapređena je saradnja i dijalog na nacionalnom nivou između donosioca odluka i civilnog društva u stvaranju pravnog okvira i implementacije agroekoloških mera.
Učinak 1 (output): Organizacije civilnog društva poseduju kapacitete za aktivno delovanje na implementaciji principa i mera održive poljoprivrede.
Učinak 2 (output): Unapređeni su kapaciteti loklanih vlasti, civilnog sektora i zainteresovanih strana za implementaciju agro-ekoloških mera, održivi razvoj i uključivanje malih poljoprivrednih gazdinstava i ugroženih kategorija u sistem održive poljoprivrede.
Učinak 3 (output): Podržano je stvaranje okvira za implementaciju agro-ekoloških mera u okviru nacionalnih i IPARD mera kroz aktivni dijalog organizacija civilnog društva i donosioca odluka na nacionalnom nivou.

Donator: Regional Environmental Center (REC)

Godina realizacije: avgust 2014/ jul 2015.

Integralni pristup u zaštiti životne sredine
Integralni pristup u zaštiti životne sredine
Integralni pristup u zaštiti životne sredine
Integralni pristup u zaštiti životne sredine
Integralni pristup u zaštiti životne sredine
Integralni pristup u zaštiti životne sredine
Integralni pristup u zaštiti životne sredine
Integralni pristup u zaštiti životne sredine
Integralni pristup u zaštiti životne sredine

Projekat