Odabrano 50 korisnika za podršku u zapošljavanju pripadnika marginalizovanih grupa 

Grad Kraljevo završio je proces selekcije za pružanje podrške u zapošljavanju marginalizovanih i teže zapošljivih grupa stanovništva. Selekcija je izvršena kroz javni konkurs u okviru projekta „Naša šansa za biznis, kratki vrednosni lanci“. U procesu selekcije učestvovalo je 65 lica koja su ispunila uslove za učešće, a finalno je izabrano 52 lica. 

Prvih 30 korisnika dobiće podršku u opremi i mašinama za pokretanje sopstvenog biznisa u oblasti poljoprovrede i turizma, dok će 20 lica dobiti tromesečnu radnu praksu na poljoprivrednim gazdinstvima. Svi korisnici podrške dobiće mentorsku podršku za uključivanje u kratke vrednosne lance, koja treba da im omogući pristup tržištu sa maksimalno jednim posrednikom između proizvodnje i potrošača.

Projekat je usmeren je na podršku nezaposlenim licima koja pripadaju ugroženim i teže zapošljivim kategorijama stanovnika sa teritorije grada Kraljeva, u koje spadaju povratnici, tražioci azila, Romi, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći (NSP), lica bez ili sa niskim kvalifikacijama, lica koja su kao tehnički višak ostala bez posla, mladi do 30 godina koji su imali ili imaju status deteta bez roditeljskog staranja, žrtve trgovine ljudima, žrtve porodičnog nasilja, mladi do 30 godina i dugoročno nezaposlene žene od 30 do 65 godina. 

Projekat „Naša šansa za biznis, kratki vrednosni lanci“, podržan je od strane projekta Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, koji sprovodi GIZ.

Grad Kraljevo sprovodi projekat u saradnji sa Asocijacijom za razvoj Ibarske doline „IDA“.

Odabrano 50 korisnika za podršku u zapošljavanju pripadnika marginalizovanih grupa