Održana tri treninga za 58 nezaposlenih 

Grad Kraljevo sproveo je tri treninga za 58 nezaposlenih lica u okviru projekta „Naša šansa za biznis, kratki vrednosni lanci“. 

Prva grupa od 14 korisnika imala je sedmodnevnu obuku za proizvodnju i preradu lekovitog i aromatičnog bilja. Druga grupa od 37 korisnika učestvovala je na petodnevnom treningu za proizvodnju i preradu voća i povrća, tokom koje se govorilo o proizvodnji na konvencionalni i organski način, kao i o mogućnostima prerade voća i povrća.Treća grupa, od 7 polaznika, pohađala  je petodnevni trening o turizmu, tokom kojeg se govorilo o zakonskom okviru za bavljenje turizmom, modelima turističke ponude, razvoju alternativnih usluga i marketingu. 

U okviru sva tri treninga posebna pažnja bila je posvećena analizi tržišnih trendova i mogućnostima plasmana proizvoda, odnosno, usluga. Jedan deo treninga je bio posvećen edukaciji o pripremi biznis planova, a učesnici su, uz podršku stručnih lica, radili na pripremi svojih poslovnih planova. Treninge je pratila anketa o zadovoljstvu učesnika kvalitetom održanih obuka. Oko 96% učesnika izjasnilo se da je unapredilo svoja znanja, dok je čak 69% navelo da smatra da im trening povećava šansu za nalaženje ili razvoj posla.

Projekat „Naša šansa za biznis, kratki vrednosni lanci“ usmeren je na podršku nezaposlenim licima koja pripadaju ugroženim i teže zapošljivim kategorijama stanovnika sa teritorije grada Kraljeva, u koje spadaju povratnici, tražioci azila, Romi, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći (NSP), lica bez ili sa niskim kvalifikacijama, lica koja su kao tehnički višak ostala bez posla, mladi do 30 godina koji su imali ili imaju status deteta bez roditeljskog staranja, žrtve trgovine ljudima, žrtve porodičnog nasilja, mladi do 30 godina i dugoročno nezaposlene žene od 30 do 65 godina. 

Projekat „Naša šansa za biznis, kratki vrednosni lanci“, podržan je od strane projekta Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, koji sprovodi GIZ.

Grad Kraljevo sprovodi projekat u saradnji sa Asocijacijom za razvoj Ibarske doline „IDA“.

Obuka o proizvodnji i preradi voća i povrća
Obuka o proizvodnji i preradi voća i povrća
Turizam
Turizam
Turizam
Obuka o proizvodnji i preradi lekovitog i zacinskog bilja
Obuka o proizvodnji i preradi lekovitog i zacinskog bilja