Civilni sektor aktivni partner u održivom urbanom razvoju

Uloga: Nosilac projekta

Mesto realizacije: Srbija

Aktivnosti i rezultati:
1. Organizacije civilnog društva (OCD) su obučene za aktivno učešće u procesu urbanističkog planiranja i donošenje planskih dokumenata,
2. Ekološke OCD iz Srbije su edukovane za primenu principa održivog razvoja i principa energetske efikasnosti u urbanim sredinama i pripremljena je analiza toplotnih gubitaka javnih zgrada u 3 opštine u jugozapadnoj Srbiji,
3. Unapređeno je znanje o primeni principa održivog razvoja u javnom sektoru, kao i informisanost o značaju energetske efikasnosti i zaštite životne sredine.

Donator: Regional Environmental Center (REC)

Godina realizacije: februar 2010/januar 2011.

Civilni sektor aktivni partner u održivom urbanom razvoju
Civilni sektor aktivni partner u održivom urbanom razvoju
Civilni sektor aktivni partner u održivom urbanom razvoju

Projekat