Institucionalni grant za OCD

Uloga: Nosilac projekta

Mesto realizacije: Republika Srbija

Problem kojim se projekat bavi: Grant će se koristiti da se podrži civilni sektor u stvaranju preduslova za aktivnu participaciju u kreiranju i implmentaciji politika u oblasti zaštite prirode, klimatskih promena i civilnoj zaštiti, kao i za unapređenje aktivizma OCD u procesu evropskih integracija i usvajanju politika EU u navedenim oblastima. Posebna pažnja će biti posvećena umrežavanju OCD, kao i daljem razvoju već postojećih mehanizama (SEKO mehanizam) za učešće civilnog sektora u planiranju donatorskih fondova, kao i dijaloga sa donosioima odluka.

Pored navedenog, jedan segment institucionalnog granta će biti usmeren na realizaciju aktivnosti koje će podržati organizacijski razvoj i osiguravanje višeg stepena održivosti OCD.

Kada je reč o zaštiti prirode glavni akcenat će bit stavljen na održivi razvoj poljoprivrede, održivi razvoj zaštićenih područja, kao i održivom razvoju šumarstva. U okviru teme Klimatske promene najveća pažnja će biti posvećena energetskom sektoru, i to kako sa aspekta kreiranja politika, tako i sa unapređenjem dijaloga sa lokalnim samoupravama o razvoju energetske efikasnosti i korišćenju obnovljivih izvora. Sektor civilne zaštite će biti pokriven u prvoj godini kroz unapređenje kapaciteta OCD i lokalnih zajednica u uključivanje u sam sistem civilne zaštite.

Tokom implementacije će posebna pažnja biti posvećena rodnoj ravnopravnosti, kao i drugim marginalizovanim kategorijama, kao što su mladi i ruralne zajednice.

Ciljevi projekta:

Doprineti participativnom kreiranju javnih politika u zaštiti životne sredine, usvajanju pravnog okvira Evropske unije i njegovoj implementaciji, a bazirajući se na principima održivog razvoja, konsenzus zainteresovanih strana i aktivnoj participaciji civilnog društva i loklanih zajednica.

Doprinos granta se ogleda u unapređenju kapaciteta civilnog sektora za učešće u kreiranju politika, unapređenoj održivosti OCD i definisane strateškog okvira njihovog delovanja, s jedne strane, a sa druge strane će kroz podršku dijalogu javnog i civilnog sektora dodatno unaprediti mehanizmi saradnje i uticaja civilnog društva za kreiranje javnih politika i usvajanju politike EU u sektoru zaštite životne sredine.

Planirane aktivnosti:

Radni paket 1 Unapređenje organizacijskih kapaciteta i uloge civilnog društva

Za ovaj radni paket planirane su sledeće aktivnosti:
Aktivnost 1.1 Realizacija treninga o procesima evropskih integracija za OCD.
Aktivnost 1.2 Realizacija tri info sesije za OCD i druge zainteresovane strane o procesima evropskih integracija za poglavlja 11, 12, 13 i 27.
Aktivnost 1.3 Organizacija šest jednodnevnih promotivnih i edukativnih radionica o ulozi civilnog društva u razvoju lokalnih zajednica i volonterizmu za učenike osnovnih i srednjih škola i studente
Aktivnost 1.4 Organizacija radionica za izradu strateškog plana Asocijacije za razvoj Ibarske doline

Radni paket 2 Unapređenje saradnje civilnog i javnog sektora u zaštiti životne sredine, klimatskim promenama i civilnoj zaštiti

U okviru ovog radnog paketa planirane su sledeće aktivnosti:
Aktivnost 2.1 Realizacija dva nacionalna sastanka SEKO mehanizma za poljoprivredu i ruralni razvoj na temu održivog razvoja;
Aktivnost 2.2 Realizacija sastanka Nacionalnog konventa za poglavlja 11, 12, 13 i 27 o pitanjima održivog razvoja i EU integracija;
Aktivnost 2.3 Realizacija 3 regionalna okrugla stola o razvoju organske proizvodnje u funkciji pozitivnog uticaja na zaštitu prirode;
Aktivnost 2.4 Priprema brošure “Uticaj organske proizvodnje na zaštitu životne sredine, biodiverzitet, očuvanje genetičkih resirsa, klimatske promene i kvalitet zemljišta”;
Aktivnost 2.5 Organizacija međunarodnog stručnog skupa – radionice „Održivi razvoj 2030“.

Radni paket 3 Podrška umrežavanju OCD i njihovom delovanju

Planirane aktivnosti:
Aktivnost 3.1 Organizacija dve radionice za definisanje platforme za umrežavanje OCD za održivu poljoprivredu i ruralni razvoj.
Aktivnost 3.2 Definisanje zajedničke strategije i definisanje budžeta mreže OCD za održivu poljoprivredu, ruralni razvoj uz poštovanje principa rodne ravnopravnosti.

Očekivani rezulatati:

Rezulat 1: Unapređeni kapaciteti civilnog društva za aktivno učešće u implementaciji principa održivog razvoja, procesima evropskih integracija u zaštiti životne sredine i bolje upravljanje sopstvenim resursima, putem obuka, promotivnih i edukativnih aktivnosti.
Rezulat 2: Civilni sektor je unapredio mehanizme i kapacitete za saradnju civilnog i javnog sektora i uključivanje građana u aktivnosti zaštite životne sredine, smanjenje klimatskih promena i razvoju civilne zaštite na lokalnom nivou.
Rezultat 3: Organizacije civilnog društva su unapredile međusobnu umreženost, definisale su zajedničke principe zagovaranja javnih politika za zaštitu prirode, klimatske promene i civilnu zaštitu i razvile akcione planove za pojedinačno i zajedničko delovanje u naredne 2 godine.

Donator: Institucionalni grant se finansira sa sredstvima CSOnnect programa koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Period realizacije: oktobar 2016 - oktobar 2017.

Institucionalni grant za OCD
Institucionalni grant za OCD
Institucionalni grant za OCD
Institucionalni grant za OCD

Projekat