SOS za ugrožene grupe - Socijalne usluge OCD za unapređenje položaja najugroženijih grupa u jugozapadnoj Srbiji

Uloga: Partner

Mesto realizacije: Jugozapadna Srbija

Aktivnosti i rezultati: Projekat je doprineo poboljšanju kapaciteta OCD iz jugozapadne Srbije za kvalitetno i transparentno delovanje i interakcije sa lokalnim vlastima i javnošću, sa ciljem socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom u skladu sa zakonskim okvirom u Srbiji.

Rezultati projekta su:
1. Poboljšani kapaciteti organizacija civilnog društva i aktera iz jugozapadne Srbije za sprovođenje dijaloga sa lokalnim vlastima, pružanje relevantnih inputa u planiranju i sprovođenju politike, komuniciranju i obavljanju terenskih aktivnosti u oblasti socijalne zaštite i socijalne inkluzije,
2. Sedam OCD iz jugozapadne Srbije razvile su socijalne usluge bazirane na racionalnoj upotrebi resursa i zakonodavnom okviru u Srbiji,
3. Uspostavljena je bolja saradnja civilnog društva i lokalnih samouprava u socijalnoj zaštiti, kroz podršku međusektorskim timovima i usvajanjem budžeta za finansiranje mera socijalne zaštite u opštine jugozapadne Srbije, a na osnovu iskustva EU i zakonodavnog okvira Srbije,
4. Lokalne vlasti i stanovništvo jugozapadne Srbija su senzibilisani za bolje razumevanje socijalnog uključivanja i podrške lokalnim OCD u pružanju socijalnih usluga.

Donator: Evropska unija u okviru programa EIDHR Country Based Support Scheme (CBSS) 2013 za Srbiju

Godina realizacije: jun 2014/avgust 2015.

IDA Kraljevo

Projekat